busca avanzada

MAIS VENDIDOS

PREVENTAS

Aviso Legal e Protección de Datos

Aviso Legal

TORRE LIBROS, S.L. (en diante “a empresa”), con domicilio en POLÍGONO POCOMACO SEGUNDA AVENIDA N24, 15190, A CORUÑA ( A CORUÑA), e con CIF B15398563, inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña, Tomo 1.135, Folio 1, Folla C-5705 Inscripción 1ª. INFORMA:

 

A utilización do nome de dominio www.torrelibros.com atópase debidamente rexistrado pola empresa, con todas as garantías, tal e como dispón a Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico. Non obstante, ponse de manifesto a plena adecuación dos presentes Legais á normativa vixente en materia de Protección de Datos, Comercio Electrónico, Condicións Contratación, Propiedadee Intelectual e demáis disposicións subsidiarias.

 

1. ACEPTACIÓN DOS TERMOS LEGAIS

O acceso a este sitio web ou a súa utilización en calquera forma implica a aceptación de todos e cada un dos presentes Termos Legais, reservándose a empresa o dereito a modificalos en calquera momento. En consecuencia, será responsabilidadee de todo visitante e/ou Usuario, a atenta lectura dos Termos Legais de uso vixentes en cada unha das ocasións en que acceda a este sitio web, polo que, si este non está de acordo con calesquera dos mesmos aquí dispostos, deberá absterse respecto ao uso da presente páxina web.

 

2. OBXETO

Por medio da web www.torrelibros.com, facilítase aos Usuarios o acceso a diversos contidos, servicios, información e datos (os "contidos"), postos a súa disposición. A empresa reservase o dereito de modificar en calquera momento a presentación, configuración e localización da páxina web, así como os contidos, productos e servizos nel dispostos.

 

3. CONDICIÓNS DE ACCESO

O acceso á información dos distintos productos e servizos existentes no sitio web, así como a súa navegación será libre e gratuita non esixíndose por tanto aos Usuarios o pertinente rexistro coa consecuente entrega dos seus datos persoais, nin a utilización de claves ou contrasinais.

Cuando para o acceso a determinados contidos ou servizos sexa necesario facilitar datos de carácter persoal, os Usuarios garantizarán a súa veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia. A empresa, dará a eses datos o tratamento automatizado que corresponda en función da súa  natureza ou finalidade, nos Termos indicados na sección de Política de Protección de Datos.

 

4. CONDICIÓNS DE UTILIZACIÓN

O Usuario comprometese a facer un uso adecuado e lícito do sitio web así como dos contidos e servizos, de conformidade coa lexislación aplicable en cada momento, os Termos Legais do sitio web, a moral e boas costumes xeralmente aceptadas e a orde pública. o Usuario deberá abstenerse de:

* Facer un uso non autorizado ou fraudulento del sitio web e/ou dos contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos nos presentes Termos Legales, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquiera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquiera equipo informático;

* Acceder ou intentar acceder a recursos ou áreas restrinxidas do sitio web, sin cumplir as condicións esixidas para ese acceso;

* Provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do sitio web, dos seus proveedores ou de terceiros;

* Introducir ou difundir na rede, virus informáticos ou calesquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos da empresa, dos seus proveedores ou de terceiros;

* Intentar acceder, utilizar e/ou manipular os datos da empresa, terceiros, proveedores e outros Usuarios;

* Reproducir ou copiar, distribuir, permitir o acceso do público a través de calquiera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización expresa do titular dos correspondientes dereitos uo elo resulte legalmente permitido;

* Suprimir, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de propiedadee intelectual ou industrial e demáis datos identificativos dos dereitos da empresa ou de terceiros incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección ou calesquera mecanismos de información que poidan insertarse nos contidos;

* Intentar obter datos persoais distintos aos que está autorizado a coñecer, empleando para elo medios ou procedimientos ilícitos, fraudulentos ou que poidan causar calquera tipo de dano. (Virus, troianos, bug´s, Worms, etc)

* En particular, e a título meramente indicativo e non exhaustivo, o Usuario se compromete a non transmitir, difundir ou por a disposición de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxes, fotografías, grabacións, software e, en xeral, calquerar clase de material que:

- De calquera forma sexa contrario, menosprecie ou atente contra os dereitos fundamentais ey as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos Tratados Internacionais e nol resto da lexislación;

- Induza, incite ou promova actuacións delictivas, denigratorias, difamatorias, violentas ou, en xeral, contrarias á ley, á moral, ás boas costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública;

- Induzca, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, creencias, idade ou condición;

- Incorpore, ponga a disposición ou permita acceder a productos, elementos, mensaxes e/ou servizos delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á ley, á moral e ás boas costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública;

- Induza ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor;

- Induza ou incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de risco ou nocivas para a saude e o equilibrio psíquico;

- Se atopa protexido pola lexislación en materia de protección intelectual ou industrial pertencente á empresa ou a terceiros sin que fora autorizado o uso que se pretenda facer;

- Sexa contrario á honra, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas;

- Constituya calquera tipo de publicidade;

- Incluya calquiera tipo de virus ou programa que impida o normal funcionamento do sitio web.

Cuando para o acceso a determinados contidos ou servizos sexa necesario facilitar datos de carácter persoal, os Usuarios garantizarán a súa veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia. A empresa, dará a estes datos o tratamento automatizado que corresponda en función da súa natureza ou finalidade, nos Termos indicados na sección de Política de Protección de Datos.

 

5. RESPONSABILIDADEES

A empresa non garantiza o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e informacións contidas nas páxinas da empresa, que poden verse impedidos, dificultados ou interrumpidos por factores ou circunstancias que están fora do seu control.

A empresa, poderá interrumpir o servizo ou resolver de modo inmediato a relación có Usuario si detecta que o uso do seu Portal ou de calquera dos servizos ofertados no mesmo, son contrarios ós presentes Termos Legales.

A empresa, pon a disposición dos Usuarios unha dirección de correo electrónico pillado@torrelibros.com para que calquera contido que poida afectar á actividade de outros usuarios sexa posto de manifesto, coa voluntade de rectificarlo no caso de ser apropiado.

A empresa, non se fai responsable por danos, perxuicios, pérdidas, reclamacións ou gastos, producidos por:

* Interferencias, interrupcións, fallos, omisións, averías telefónicas, retrasos, bloqueos ou desconexións no funcionamento dol sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas e erros nas líñas e redes de telecomunicacións, ou por calquera outra causa allea ao control da empresa;

* Intromisións ilexítimas mediante o uso de programas malinos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, tales como virus informáticos ou calesquera outros;

* Abuso indebido ou inadecuado das páxinas web da empresa;

* Erros de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas do mesmo. Os administradores da empresa resérvanse o dereito de retirar, total ou parcialmente, calquera contidoou información presente na web.

A empresa, exclue calquera responsabilidadee polos danos e perxuicios de toda natureza que puideran deberse á mala utilización dos servizos de libre disposición e uso por parte dos usuarios da Web. Asimesmo, a empresa queda exonerada de calquera responsabilidade polo contido de informacións que poidan ser recibidas como consecuencia dos formularios de recollida de datos, estando os mesmos únicamente para a prestación dos servizos descritos ofertados pola empresa; Servizos tales como comercio online e solicitude de presupostos. Por outro lado, no caso de causar danos e perxuizos por un uso ilícito ou incorrecto destes servizos.

6. PROPIEDADEE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O Usuario recoñece e acepta que todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos, todos os dereitos de propiedadee industrial e intelectual, sobre os contidos e/ou calquera otros elementos insertados na páxina, son propiedade exclusiva da empresa e/ou de terceiros, que teñen o dereito exclusivo de utilizalos no tráfico económico. En ningún caso o acceso á páxina Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia ou cesión total nin parcial destes dereitos, salvo que se estableza expresamente o contrario. Os presentes Termos Legais da páxina Web non confiren aos Usuarios ningún outro dereito de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución ou comunicación pública da páxina Web e/ou dos seus contidos distintos dos aquí expresamente previstos. Calquera otro uso ou explotación de calquera dereitos estará suxeitoo á previa e expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto pola empresa ao terceiro titular dos dereitos afectados.

Os contidos, textos, fotografías, deseños, logotipos, imaxes, programas de ordenador, códigos fonte e, en xeral, calquera creación intelectual existente neste sitio, así como o propio sitio no seu conxunto, como obra artística multimedia, están protexidos como dereitos de autor pola lexislación en materia de propiedade intelectual. A empresa é titular dos elementos que integran o deseño gráfico da súa páxina web, os menús, botóns de navegación, o código HTML, os textos, imaxes, texturas, gráficos e calquera outro contido da páxina Web ou, en calquera caso dispon da correspondiente autorización para a utilización destes elementos. O contido disposto nesta web non poderá ser reproducido nin en todo nin en parte, nin transmitido, nin rexistrado por ningún sistema de recuperación de información, en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, da citada Entidade.

Así mesmo queda prohibido suprimir, eludir ou manipular o "copyright" e a empresa, así como os dispositivos técnicos de protección, ou calquera mecanismos de información que puideran conter os contidos. O Usuario deste sitio Web comprométese a respetar os dereitos enunciados e a evitar calquera actuación que puidera perxudicalos, reservándose en todo caso a empresa o exercicio de cantos medios ou accións Legais lle correspondan en defensa dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual e industrial

7. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Para usar algun dos Servicios, os Usuarios deben proporcionar previamente certos datos de carácter persoal. Para iso, a empresa tratará automatizadamente os Datos Personais en cumplimiento co Reglamento Xeneral de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016, para o que, o usuario pode acceder á política seguida no tratamiento dos datos persoais (POLITICA PROTECCION DE DATOS) así como o establecimento das finalidades previamente establecidas, ao disposto nas condicións definidas na Política de Protección de Datos que presenta o Web.

 

8. DURACIÓN E TERMINACIÓN

A prestación do servicio do presente sitio Web e os demáis servizos teñen en principio unha duración indefinida. Non obstante, a empresa, poderá dar por terminada ou suspender calquera dos servizos do portal. Cando sexa posible, a empresa, anunciará a terminación ou suspensión da prestación do servicio determinado.

 

9. FORZA MAIOR

A empresa, non será responsable en todo caso de imposibilidade de prestar servizo, si este debese a interrupcións prolongadas do suministro eléctrico, líñas de telecomunicacións, conflictos sociais, faolgas, rebelións, explosións, inundacións, actos e omisións do Goberno, e en xeral todos os supostos de forza maior.

 

10. COOKIES UTILIZADAS NESTE SITIO WEB

Seguindo as directrices da Axencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar o uso de cookies que fai esta web co fin de informarlle coa máxima exactitud posible. Este sitio web utiliza as seguintes cookies propias. Este sitio web utiliza as siguientes cookies de terceiros.

 

11. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

 

Os presentes Termos Legais rixénse pola Ley Española. Na medida en que así o permita a lei, as partes con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles, acordan someterse á xurisdicción dos Juzgados e Tribunales donde recae a razón social da empresa.


Política de Protección de Datos

1. RESPONSABLE

A. Datos de contacto do Responsable

O responsable dos datos recabados mediante esta web é TORRE LIBROS, S.L. con dirección POLIGONO POCOMACO SEGUNDA AVENIDA N24, 15190, A CORUñA ( A CORUñA) e CIF B15398563. vostede poderá contactar co responsable mediante o seguinte Email: pillado@torrelibros.com o no teléfono 981137366

B. Identidade e datos de contacto do representante

JOSE BENIGNO PILLADO MARTINEZ

 

2. FINALIDADE

A. Descripción ampliada dos fins do tratamiento

Xestión de clientes, contable, fiscal e administrativa

Publicidade e prospección comercial

Comercio electrónico

B. Plazos ou criterios de conservación dos datos

Conservaremos os datos durante o tiempo que sexa necesario para atender a solicitude e cumprir coas obligacións legais esixidas.

Os datos que vostede nos facilitou serán conservados mentras sexan necesarios para as finalidades indicadas no punto 2.1., ou tamén serán almacenados polo tempo esixido polas distintas lexislacións aplicables.

C. Decisións automatizadas, perfiles e lóxica aplicada

Os datos recollidos mediante a páxina web non serán utilizados para tomar decisión automatizadas.

 

3. LEXITIMACION

A. Lexislación aplicable

Art. 6, apartado 1 letra a. Que considera o consentimiento do interesado como unha base lexítima para o tratamento de datos persoais contidos neste ficheiro.

Art. 6, apartado 1 letra b. Que considera a execución dun contrato como unha base lexítima para o tratamento de datos persoais contidos neste ficheiro.

B. Detalles da base xurídica do tratamento, nos casos de obligación legal, interese público ou interese lexítimo

O uso dos datos que nos facilita faise lexítimo debido a que vostede facilítanos o seu consentimento ou autorización para empregar os seus datos coas finalidades indicadas no punto 2

C. Obrigación ou non de facilitar datos e consecuencias de non facelo

Non está obrigado a facilitarnos os datos, sin embargo, será necesario para poder xestionar as suxerencias ou peticións que necesite facernos mediante a páxina web.

 

4. DESTINATARIOS

A. Destinatarios ou categorías de destinatarios

Organizacións ou persoas directamente relacionadas coa empresa, Administración pública con competencia na materia

B. Decisions de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes ou situacions específicas aplicables

Non existen.

 

5. DEREITOS

A. Cómo exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, e a limitación ou oposición ao seu tratamento

O interesado poderá coñecer, modificar, ou eliminar os datos que a empresa teña acerca da súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu DNI ou ben por correo postal a POLIGONO POCOMACO SEGUNDA AVENIDA N24, 15190, A CORUÑA ( A CORUÑA). O interesado poderá transferir os seus datos a outra entidade ou ben limitar os xa existentes que a empresa teña acerca da súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu DNI ou ben por correo postal a POLIGONO POCOMACO SEGUNDA AVENIDA N24, 15190,A CORUÑA (A CORUÑA).

B. Dereito a retirar o Consentimento prestado

O interesado poderá retirar os datos que a empresa teña acerca da súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu DNI ou ben por correo postal a POLIGONO POCOMACO SEGUNDA AVENIDA N24, 15190, A CORUñA (A CORUñA).

C. Dereito a reclamar ante a Autoridade de Control

O interesado poderá reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos acerca de toda incidencia que poida surxirlle.

 

6. PROCEDENCIA

A. Información detallada da orixe dos datos

Facilitados polo propio interesado

B. Categorías de datos que se tratan

Nombre e Apelidos

NIF/DNI/NIE

Dirección

Teléfono

Correo Electrónico